Obec Tisová

Dne 2. 2. 2005 schválilo MV pod č.j. VS/1-1/59 875/05-R stanovy a zaregistrovalo naše občanské sdružení s názvem "KULTURNÍ DĚDICTVÍ A HISTORIE OBCE TISOVÁ u VYSOKÉHO MÝTA", zkráceně "ECCE TISOVÁ" (dále jen sdružení), IČO 269 88721.
Ustavující valná hromada se uskutečnila dne 8. 3. 2005 a zvolila 7. člennou výkonnou radu, v čele s předsedou Josefem Pánkem (č.p. 100), místopředsedkyní Evou Růžičkovou a hospodářkou sdružení Libuší Rozlívkovou, 3. člennou kontrolní komisi a kronikáře.

Cílem sdružení je zdokumentování , ochrana a obnova kulturního a historického dědictví obce Tisová a přispění ke vzniku občanské společnosti, pro kterou je vědomí kulturní a historické sounáležitosti jedním ze základních pilířů její existence.

za tímto účelem bude sdružení usilovat zejména

  • o studium a shromažďování potřebných historických pramenů, které umožní návazně vydat historii a zpracovávat kroniku obce Tisová , a to v písemné i digitální formě,
  • o založení a průběžné zpracování moderní digitální videokroniky obce,
  • o pořádání výstav s tématikou vztahující se ke kulturnímu a historickému dědictví obce,
  • o spolupráci při pořádání pravidelných sjezdů rodáků a přátel obce vč. jejich potomků,
  • o přednáškovou činnost, jejímž cílem bude vyvolat zejména u mladé generace zájem o historii a kulturní dědictví jejich obce,
  • o poradenskou, konzultační, informační a publikační činnost vážící se k cílům činnosti sdružení,
  • o spolupráci při zajišťování kulturního života v současné obci

a za tímto účelem bude usilovat

  • o získávání finančních příspěvků a darů určených na ochranu a obnovu historicky cenných částí obce, archiválií a ostatních cenných movitých předmětů a
  • o zpracování a aktualizaci webové stránky umístěné na internetu.


Členem sdružení se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, která souhlasí se zněním stanov sdružení a jeho cíli a podá přihlášku výkonné radě. Zájemce na požádání obdrží celé stanovy.
Po úpravě místnosti v budově školy a vybavení příslušnou technikou, sdružení dle potřeby zřídí své vlastní webové stránky a vlastní e-mailovou adresou.
Výkonná rada projednala a schválila plán činnosti na rok 2005, avšak s výhradami, protože sdružení doposud nedisponuje potřebnými finančními prostředky.