Obec Tisová

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů


1. Oficiální název:
Obec Tisová

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Obecní úřad vznikl na základě zákona č. 367/1990Sb. o obcích (obecní zřízení). Svoji činnost vykonává podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Starosta obce  - Josef Pánek
Účetní - Renáta Synková
Zastupitelstvo
Výbory a komise

4. Kontaktní spojení:

Tisová 126, 566 01 Vysoké Mýto

Provozní doba:
Úřední dny:
Pondělí 14:00 – 17:00
Středa  14:00 – 17:00

ID datové schránky: sqrbnp7

Elektronická podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon
65 424 044, 465 420 036, 728 514 349

Internetové stránky: www.tisova.cz

5. Případné platby můžete poukázat:
Česká spořitelna, a.s. č. účtu: 132 736 1339/0800

6. IČ:
00279641

7. DIČ:
CZ00279641

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

9. Žádost o informace:

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu úřadu obce. Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu doručená na adresu elektronické podatelny obce nebo do datové schránky obce (adresy a kontakty viz bod 4). 

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Požádat o příslušné informace na možné na Obecním úřadu.

Písemná žádost musí obsahovat tyto základní informace:

Pro fyzické osoby:
jméno a příjmení
adresa bydliště: ulice, číslo popisné, obec, PSČ
datum narození žadatele
požadované informace

Pro právnické osoby:
název
adresa sídla: ulice, číslo popisné, obec, PSČ
IČO
požadované informace

11. Opravné prostředky:
Opravné prostředky proti rozhodnutím, vydaným úřadem obce se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
Proti rozhodnutí úřadu obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (tj. jestliže úřad obce neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na úřadu obce. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. (Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

12. Formuláře

13. Řešení životní situace

14. Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 106/1999 Sb.
vyhlášky obce
usnesení

15. Sazebník úhrad za poskytování informací  

Sazebník úhrad za poskytování informací úřad obce nemá schválený.

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zprávy

Výroční zpráva podle § 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva

17.1. Odpovědi na podané žádosti

 Žádosti