Obec Tisová

Odhalení pamětního kamene tisovskému rodáku,spisovateli, Tobiáši Eliáši Tisovskému. (Nar. 9.1. 1863, + 23.3. 1939)

Občanské sdružení ECCE Tisová uspořádalo v pátek 25. dubna v podvečerních hodinách za přítomnosti třiceti tisovských občanů, odhalení pamětního kamene tisovskému rodáku, spisovateli T.E. Tisovskému k 145. výročí narození a 85. výročí jmenování čestným občanem tisovské obce. Odhalení byli přítomni i pravnuci spisovatele, paní Zuzana Hüttlová a ing. Jan Svoboda.

Školní léta T.E.T. prožil v Českých Heřmanicích, ve Vys. Mýtě, v Litomyšli a v Praze na studiu ČVUT. Od nejútlejšího mládí vynikal v dlouhém a bystrém pozorováním přírody. Jako vrchní účetní rada celý život vyzařoval optimismem, stejně tak působilo na čtenáře jeho dílo. Jeho literární odkaz, určený především mládeži, představuje více jak 50 děl. (např. Povídky z kraje, Dědictví po otci, Na panství kmotra čápa, Čumil a chytrouš,).

Vnučka T.E. Tisovského, paní Prof. Edita Svobodová ve svém dopise ze dne 9. května t.r. přeje všem obyvatelům obce Tisová, klidnou a šťastnou budoucnost bez ptačí chřipky a obdobných pohrom. Přeje, aby dědečkův pamětní kámen všem připomínal, že zbytečný konzum hmotných statků není zdrojem lidského štěstí. Tím je vzdělání, dobré rodinné i sousedské vztahy, a když už konzum, potom konzum kulturních a vědomostních informací.

Za o.s. Ecce Tisová, ing Václav Peterka 

Občanské sdružení dne 20.2. 2008 na valné hromadě zhodnotilo svoji práci v r. 2007. Ze zprávy svého předsedy i z bohaté diskuze je zřejmé, že si o.s. našlo své pevné místo a že je organizací pro Tisovou přínosnou. I když je o.s. počtem členů nevelké, je schopné zorganizovat, nebo se spolupodílet na celé řadě akcí týkajících se historie, kultury, i jiných oblastí života obce.

Při hodnocení uplynulého roku předseda zmínil oslavy 600. let první písemné zmínky o Tisové, odhalení pamětního kamene významnému malíři Janu Honsovi a také podíl o.s. na otevření diskuse ke znaku a praporu obce.

O.s. bylo založeno V R. 2005 a volební období je podle stanov 3 roky, proto došlo na valné hromadě též k volbě orgánů sdružení. Nejprve valná hromada odsouhlasila snížení počtu členů výkonné rady z 9 na 7 a kontrolní komise ze tří členů na jednoho kontrolora.

Při veřejném hlasování byli zvoleni tito členové:

 • Předseda: Ing. Václav Peterka
 • Místopředsedkyně: Mgr. Eva Růžičková
 • Hospodář: Ing. Pavel Černín
 • Kronikář: Mgr. Ivan Hudeček
 • Kontrolor: Josef Holub
 • Členové:
  • Vojtěch Eliáš
  • Ondřej Hudeček
  • Martin Pokorný

Poděkování si zaslouží všichni, kteří dosud ve výkonné radě pracovali. A nově zvolené radě přejeme, ať se jí daří plnit stanovené cíle.

V druhé části schůze, valná hromada odsouhlasila záměry o.s. pro rok 2008. Jedná se o uspořádání divadelního představení, instalaci pamětního kamene spisovateli T.E. Tisovskému, Opravu kříže u Hübschtových a u Bačových v Koutech, terénní úpravy vjezdu na hřbitov, označení parku Fr. Palackého, spolupráce na vytvoření obecního informačního panelu, úpravu místnosti pro činnost o.s. a některé drobnější akce. Valnou hromadu uzavřela přátelská beseda všech zúčastněných.

Občanské sdružení organizačně zajistilo na pátek 7.3. uspořádání divadelního představení divadelního spolku ,,Šembera,, z Vysokého Mýta, s názvem ,,Venkovští patrioti,, které bylo doplněno filmovými sekvencemi natočenými m.j. u Burešů na Pekárce. Představení shlédlo téměř 100 diváků a většině se velmi líbilo. Děkujeme všem pořadatelům i divákům za účast.

Za o.s. ECCE Tisová, ing. Václav Peterka

Dne 2. 2. 2005 schválilo MV pod č.j. VS/1-1/59 875/05-R stanovy a zaregistrovalo naše občanské sdružení s názvem "KULTURNÍ DĚDICTVÍ A HISTORIE OBCE TISOVÁ u VYSOKÉHO MÝTA", zkráceně "ECCE TISOVÁ" (dále jen sdružení), IČO 269 88721.
Ustavující valná hromada se uskutečnila dne 8. 3. 2005 a zvolila 7. člennou výkonnou radu, v čele s předsedou Josefem Pánkem (č.p. 100), místopředsedkyní Evou Růžičkovou a hospodářkou sdružení Libuší Rozlívkovou, 3. člennou kontrolní komisi a kronikáře.

Cílem sdružení je zdokumentování , ochrana a obnova kulturního a historického dědictví obce Tisová a přispění ke vzniku občanské společnosti, pro kterou je vědomí kulturní a historické sounáležitosti jedním ze základních pilířů její existence.

za tímto účelem bude sdružení usilovat zejména

 • o studium a shromažďování potřebných historických pramenů, které umožní návazně vydat historii a zpracovávat kroniku obce Tisová , a to v písemné i digitální formě,
 • o založení a průběžné zpracování moderní digitální videokroniky obce,
 • o pořádání výstav s tématikou vztahující se ke kulturnímu a historickému dědictví obce,
 • o spolupráci při pořádání pravidelných sjezdů rodáků a přátel obce vč. jejich potomků,
 • o přednáškovou činnost, jejímž cílem bude vyvolat zejména u mladé generace zájem o historii a kulturní dědictví jejich obce,
 • o poradenskou, konzultační, informační a publikační činnost vážící se k cílům činnosti sdružení,
 • o spolupráci při zajišťování kulturního života v současné obci

a za tímto účelem bude usilovat

 • o získávání finančních příspěvků a darů určených na ochranu a obnovu historicky cenných částí obce, archiválií a ostatních cenných movitých předmětů a
 • o zpracování a aktualizaci webové stránky umístěné na internetu.


Členem sdružení se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, která souhlasí se zněním stanov sdružení a jeho cíli a podá přihlášku výkonné radě. Zájemce na požádání obdrží celé stanovy.
Po úpravě místnosti v budově školy a vybavení příslušnou technikou, sdružení dle potřeby zřídí své vlastní webové stránky a vlastní e-mailovou adresou.
Výkonná rada projednala a schválila plán činnosti na rok 2005, avšak s výhradami, protože sdružení doposud nedisponuje potřebnými finančními prostředky.