naše obec

naše obec

menu

Úvodní stránka
Historie obce
Kontakty
Zastupitelstvo
Výbory a komise
Úřední hodiny
Úřední e-deska
Tisovské okénko
ECCE Tisová
Formuláře
Fotogalerie
Registr oznámení
E-podatelna
Autor stránek
Škola

informace
pro případ ohrožení

vyhláška o zákazu podomního prodeje

Obvodní oddělení Policie ČR 
Vysoké Mýto

historické snímky

ECCE Tisová


Odhalení pamětního kamene tisovskému rodáku,spisovateli, Tobiáši Eliáši Tisovskému.
Nar. 9.1. 1863, + 23.3. 1939

Občanské sdružení ECCE Tisová uspořádalo v pátek 25. dubna v podvečerních hodinách za přítomnosti třiceti tisovských občanů, odhalení pamětního kamene tisovskému rodáku, spisovateli T.E. Tisovskému k 145. výročí narození a 85. výročí jmenování čestným občanem tisovské obce. Odhalení byli přítomni i pravnuci spisovatele, paní Zuzana Hüttlová a ing. Jan Svoboda. 
Školní léta T.E.T. prožil v Českých Heřmanicích, ve Vys. Mýtě, v Litomyšli a v Praze na studiu ČVUT. Od nejútlejšího mládí vynikal v dlouhém a bystrém pozorováním přírody. Jako vrchní účetní rada celý život vyzařoval optimismem, stejně tak působilo na čtenáře jeho dílo. Jeho literární odkaz, určený především mládeži, představuje více jak 50 děl. (např. Povídky z kraje, Dědictví po otci, Na panství kmotra čápa, Čumil a chytrouš,).

Vnučka T.E. Tisovského, paní Prof. Edita Svobodová ve svém dopise ze dne 9. května t.r. přeje všem obyvatelům obce Tisová, klidnou a šťastnou budoucnost bez ptačí chřipky a obdobných pohrom. Přeje, aby dědečkův pamětní kámen všem připomínal, že zbytečný konzum hmotných statků není zdrojem lidského štěstí. Tím je vzdělání, dobré rodinné i sousedské vztahy, a když už konzum, potom konzum kulturních a vědomostních informací. 
                                                               Za o.s. Ecce Tisová, ing Václav Peterka 


Při pohledu zleva: Ing. Vladimír Černý – historik obce, Zuzana Hüttlová – pravnučka T. E. Tisovského, Ing. Jan Svoboda – pravnuk T. E. Tisovského, Dr. Horák – Muzeum Vysoké Mýto, Ing. Václav Peterka – předseda o.s. ECCE Tisová, Vojtěch Eliáš – starosta obce Tisová.


V přátelské atmosféře pokračovala beseda v tisovské restauraci.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení dne 20.2. 2008 na valné hromadě zhodnotilo svoji práci v r. 2007. Ze zprávy svého předsedy i z bohaté diskuze je zřejmé, že si o.s. našlo své pevné místo a že je organizací pro Tisovou přínosnou. I když je o.s. počtem členů nevelké, je schopné zorganizovat, nebo se spolupodílet na celé řadě akcí týkajících se historie, kultury, i jiných oblastí života obce.
Při hodnocení uplynulého roku předseda zmínil oslavy 600. let první písemné zmínky o Tisové, odhalení pamětního kamene významnému malíři Janu Honsovi a také podíl o.s. na otevření diskuse ke znaku a praporu obce. 
O.s. bylo založeno V R. 2005 a volební období je podle stanov 3 roky, proto došlo na valné hromadě též k volbě orgánů sdružení. Nejprve valná hromada odsouhlasila snížení počtu členů výkonné rady z 9 na 7 a kontrolní komise ze tří členů na jednoho kontrolora. 

Při veřejném hlasování byli zvoleni tito členové:
- Předseda: Ing. Václav Peterka
- Místopředsedkyně: Mgr. Eva Růžičková
- Hospodář: Ing. Pavel Černín
- Kronikář: Mgr. Ivan Hudeček
- Kontrolor: Josef Holub
- Členové: Vojtěch Eliáš
               Ondřej Hudeček
               Martin Pokorný

Poděkování si zaslouží všichni, kteří dosud ve výkonné radě pracovali. A nově zvolené radě přejeme, ať se jí daří plnit stanovené cíle.
V druhé části schůze, valná hromada odsouhlasila záměry o.s. pro rok 2008. Jedná se o uspořádání divadelního představení, instalaci pamětního kamene spisovateli T.E. Tisovskému, Opravu kříže u Hübschtových a u Bačových v Koutech, terénní úpravy vjezdu na hřbitov, označení parku Fr. Palackého, spolupráce na vytvoření obecního informačního panelu, úpravu místnosti pro činnost o.s. a některé drobnější akce. Valnou hromadu uzavřela přátelská beseda všech zúčastněných.
Občanské sdružení organizačně zajistilo na pátek 7.3. uspořádání divadelního představení divadelního spolku ,,Šembera,, z Vysokého Mýta, s názvem ,,Venkovští patrioti,, které bylo doplněno filmovými sekvencemi natočenými m.j. u Burešů na Pekárce. Představení shlédlo téměř 100 diváků a většině se velmi líbilo. Děkujeme všem pořadatelům i divákům za účast.
                                                          Za o.s. ECCE Tisová, ing. Václav Peterka

ECCE Tisová

Dne 2. 2. 2005 schválilo MV pod č.j. VS/1-1/59 875/05-R stanovy a zaregistrovalo naše občanské sdružení s názvem "KULTURNÍ DĚDICTVÍ A HISTORIE OBCE TISOVÁ u VYSOKÉHO MÝTA", zkráceně "ECCE TISOVÁ" (dále jen sdružení), IČO 269 88721.
Ustavující valná hromada se uskutečnila dne 8. 3. 2005 a zvolila 7. člennou výkonnou radu, v čele s předsedou Josefem Pánkem (č.p. 100), místopředsedkyní Evou Růžičkovou a hospodářkou sdružení Libuší Rozlívkovou, 3. člennou kontrolní komisi a kronikáře.

Cílem sdružení je zdokumentování , ochrana a obnova kulturního a historického dědictví obce Tisová a přispění ke vzniku občanské společnosti, pro kterou je vědomí kulturní a historické sounáležitosti jedním ze základních pilířů její existence. 

Za tímto účelem bude sdružení usilovat zejména
- o studium a shromažďování potřebných historických pramenů, které umožní návazně vydat historii a zpracovávat kroniku obce Tisová , a to v písemné i digitální formě,
- o založení a průběžné zpracování moderní digitální videokroniky obce,
- o pořádání výstav s tématikou vztahující se ke kulturnímu a historickému dědictví obce,
- o spolupráci při pořádání pravidelných sjezdů rodáků a přátel obce vč. jejich potomků,
- o přednáškovou činnost, jejímž cílem bude vyvolat zejména u mladé generace zájem o historii a kulturní dědictví jejich obce,
- o poradenskou, konzultační, informační a publikační činnost vážící se k cílům činnosti sdružení,
- o spolupráci při zajišťování kulturního života v současné obci

a za tímto účelem bude usilovat
-
o získávání finančních příspěvků a darů určených na ochranu a obnovu historicky cenných částí obce, archiválií a ostatních cenných movitých předmětů a 
- o zpracování a aktualizaci webové stránky umístěné na internetu.
Členem sdružení se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, která souhlasí se zněním stanov sdružení a jeho cíli a podá přihlášku výkonné radě. Zájemce na požádání obdrží celé stanovy.
Po úpravě místnosti v budově školy a vybavení příslušnou technikou, sdružení dle potřeby zřídí své vlastní webové stránky a vlastní e-mailovou adresou.
Výkonná rada projednala a schválila plán činnosti na rok 2005, avšak s výhradami, protože sdružení doposud nedisponuje potřebnými finančními prostředky.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na první větší akci, kterou bylo 5. setkání rodáků a přátel obce, které se uskutečnilo ve dnech 25. a 26. června 2005, jehož hlavním pořadatelem bylo TJ Sokol Tisová, se sdružení podílelo při uspořádání výstavky Sboru dobrovolných hasičů v jejich budově a na oslavách a výstavce k 250. výročí vysvěcení kaple sv. Vojtěcha, konané v týž dnech v Tisové a bylo zároveň zdokumentováno i fotograficky a videokamerou. 

Obecní zastupitelstvo poskytlo do začátku, na první nezbytná vydání, finanční částku 6000 Kč.

Sdružení se přihlásilo ke svatovojtěšské tradici, historicky platné nejméně od roku 1755 a do své kroniky již zaznamenalo podobu světce (provedl Ct. Doubek st.), která v přiměřeném zjednodušení má rovněž na razítku, již zhotoveném a výkonnou radou schváleném. Toto poprsí světce bude rovněž zobrazeno na hlavičkovém papíře a na členské přihlášce.


 

Tisovské okénko

odběr SMS z OÚ

MAS Litomyšlsko

turistický portál

Dovolená Východní Čechy

videa

nové fotografie

Plamen
Plamen
labutě
labutě
odhalení pamětního kamene
Odhalení pamětního kamene
vítání občánků
vítání občánků
Den matek
Den matek
uctění památky
uctění památky
vítání občánků
vítání občánků
kanalizace a ČOV
kanalizace a ČOV
vítání občánků
vítání občánků
pamětní kámen
pamětní kámen
Vítání občánků
Vítání občánků
Den matek
Den matek
obecní ples 2007
obecní ples 2007
zima 2007
zima 2007
přístavba
přístavba
beseda se seniory
beseda se seniory
Plamen 2006/2007
Plamen 2006/2007
vítání občánků
vítání občánků

Den matek
Den matek